Prūšu iela 13B,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

Saksofona spēle

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

PROGRAMMAS VEIDS

PROGRAMMU KOPA

ĪSTENOŠANAS ILGUMS

IEGUVES FORMA

Latgales priekšpilsētas mūzikas skola

Profesionālās ievirzes izglītības programma

Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle

1697 stundas

Klātiene

 

 

 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle

apraksts

 

 

Programmas mērķis:

 • radīt motivāciju un nodrošināt audzēknim iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;
 • sekmēt audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
 • veidot audzēkņa pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem.

 

 

Programmas vispārīgie mērķi:

 • veicināt audzēkņa muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību;
 • sekmēt kolektīvās un individuālās muzikālās darbības pieredzes apguvi;
 • attīstīt jaunrades spējas mūzikā;
 • attīstīt spējas orientēties mūzikas žanros un stilos.

 

 

Programmas specifiskie mērķi:

 • attīstīt muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu, veidot muzikālo domāšanu;
 • apgūt flautas spēles pamatprasmes;
 • apgūt mūzikas terminoloģiju un spēt raksturot skaņdarbu muzikālo valodu.

 

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšanas apraksts:

Audzēkņi, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver saksofona spēli, vispārējās klavieres (prasības un repertuāra paraugus skatīt mācību priekšmetu programmās), solfedžo un mūzikas teoriju un mūzikas literatūru (prasības skatīt mācību priekšmetu programmās).

 

 

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību mūzikas profesionālās izglītības programmās;
 • izglītoties dažāda veida kultūrizglītības profesionālās pilnveides programmās.

 

Piezīme *): 7.klases audzēkņi izglītības programmas saturu padziļināti apgūst grupās kopā ar 6.klasi.