Prūšu iela 13 b,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67803292 ,
lpmums@riga.lv
 
 

Klavierspēle

 

 
 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

PROGRAMMAS VEIDS

PROGRAMMU KOPA

ĪSTENOŠANAS ILGUMS

IEGUVES FORMA

Latgales priekšpilsētas mūzikas skola

Profesionālās ievirzes izglītības programma

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

2030 stundas

Klātiene

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

apraksts

Programmas mērķis:

 • radīt motivāciju un nodrošināt audzēknim iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;
 • sekmēt audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
 • veidot audzēkņa pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem.

Programmas vispārīgie mērķi:

 • veicināt audzēkņa muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību;
 • sekmēt kolektīvās un individuālās muzikālās darbības pieredzes apguvi;
 • attīstīt jaunrades spējas mūzikā;
 • attīstīt spējas orientēties mūzikas žanros un stilos.

Programmas specifiskie mērķi:

 • attīstīt muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu, veidot muzikālo domāšanu;
 • apgūt klavierspēles pamatprasmes;
 • apgūt mūzikas terminoloģiju un spēt raksturot skaņdarbu muzikālo valodu.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšanas apraksts:

Audzēkņi, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver klavierspēli (prasības un repertuāra paraugus skatīt mācību priekšmeta programmā), solfedžo un mūzikas teoriju un mūzikas literatūru (prasības skatīt mācību priekšmetu programmās).

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību mūzikas profesionālās izglītības programmās;
 • izglītoties dažāda veida kultūrizglītības profesionālās pilnveides programmās.


Piezīme *: 9.klases audzēkņi izglītības programmas saturu padziļināti apgūst grupās kopā ar 8.klasi.